مطالب توسط علیرضا فلاحیان

آزمایش موفق پهپاد سمپاش ساخت جوانان خوزستانی در دزفول

کودپاشی و سم پاشی پروازی از جمله کاربردهای پهپاد سمپاش است که با به کارگیری این پهپاد هنگام کودپاشی و سم پاشی خودرو یا نیروی انسانی وارد مزرعه نمی شود و بدون اینکه به مزرعه صدمه ای وارد شود نیاز مزرعه که شامل مبارزه شیمیایی ، سم پاشی و مبارزه با آفات است با استفاده از این پهپاد انجام می شود ودر واقع با استفاده از تکنولوژی روز با کانونهای آلودگی در مزارع مبارزه شود.